Mulkiyet

VEKALETNAME NASIL ALINIR

1- TEMSİLCİ TARAFINDAN YETKİLENDİRİLEN SATIŞLAR

Türkiye’de gayrimenkul alım satımı da dahil olmak üzere her türlü işlem, tarafların bizzat tapu müdürlüğüne gelerek işlemleri halletmesine gerek kalmaksızın vekâletname (vekaletname) ile yetkilendirilmiş kişiler tarafından gerçekleştirilebilmektedir. .

Taraflarca verilen vekaletname karşılıklı güvene dayalı ve şekil şartlarına tabi bir sözleşme olduğundan, yapılacak işlemin niteliğinin açıkça belirtilmesi, tereddüt ve şüpheye yer bırakmaması gerekmektedir.

Tapu Müdürlüğü, tarafların vermiş olduğu vekaletnamelerin geçerli olup olmadığını, usulüne uygun olarak ve işten çıkarılma durumunun olup olmadığını tek tek kontrol ettiğinden, Türkiye’de işlemler vekaleten güvenli bir şekilde yürütülmektedir.

2- VEKALETLE YETKİLENDİRME

Taşınmazlarla ilgili tüm işlemler için vekaletnamenin anlaşmalı olması gerekmektedir.

Vekaletname ve vekaletnamenin kimlik bilgileri (avukat avukat ise avukat bilgisi) veya pasaport bilgileri.

Vekalet verenin güncel bir fotoğrafı yapıştırılmalı ve fotoğraf kaşelenmelidir. Tüzel kişiler için fotoğraf gerekmemektedir.

Vekaletnamenin sınırlarının ve vekaletnamenin verildiği yerin yazılması zorunludur.

Pafta – Ada ve parsel numarası ya da bağımsız bölüm numarası gibi bilgilerin yer alması önemli bir unsurdur.

Bu bilgilerle yazılan vekaletname yalnızca o gayrimenkulü kapsar. Bu vekaletname izin veriyorsa.

Örneğin ilçenin tamamı, vekil o ilçedeki tüm taşınmazları satabilir.

Talebe konu işleme ilişkin yetkinin açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

Satışına veya alımına izin verilecek taşınmazın il/ilçe/ada/ada/parsel/pay/bağımsız bölge numarasının verilmesi gerekmektedir.

Bu bilginin verilmesi halinde verilen vekaletname yalnızca o taşınmazı kapsar. Daha genel yetki istenmesi durumunda Türkiye sınırları içerisinde veya il/ilçe içerisinde genel vekaletname verilmektedir.

Vekâletnamede yer bilgisi verildikten sonra “Sahip olduğum/kendi adıma kayıtlı olan gayrimenkulleri her fiyat ve koşulda satmak” veya “Herhangi bir fiyat ve koşullarla satın almak” ibarelerinin eklenmesi gerekmektedir.

Vekaletnamede aksi belirtilmedikçe satış yetkisi tescil ve satın almayı da içerir.

3- AVUKATLIK VERECEK KURUMLAR

Türkiye’de vekaletname vermeye yetkili kurum noterlerdir. Yurtdışındaki Türk Büyükelçilikleri ve Konsoloslukları vekaletname düzenleyebilir

Yurt dışındaki kişilere kendi ülkelerindeki noterlik yapan yetkili makamlar nezdinde vekaletname verilebilir.

Yurt içi ve yurt dışından alınabilecek vekaletname ile ilgili prosedür:

a- Türk Noterliği tarafından verilen vekaletname veya Türk Konsoloslukları tarafından verilen vekaletname

Yabancı gerçek kişiler de yurt dışındaki Türk Konsolosluklarından veya Türkiye’deki noterlerden verilmiş vekaletname sahibi olabilirler.

Vekaletnamenin dili Türkçedir. Türkçe bilmeyenlerin yanlarında tercüman bulundurmaları gerekmektedir. Vekaletname verilmesi sırasında da tüm noterlik işlemlerinde olduğu gibi kişinin kimlik belgesini (yabancı uyruklu ise kimlik belgesi, varsa mavi kartını) ibraz etmesi gerekmektedir.

Her iki kurumda da yapılacak işlemler 2 fotoğraf, pasaport aslı veya TC kimlik belgesi ile tek tek belirtilerek vekâletname düzenlenmektedir.

Vekilin Türk veya yabancı olması önemli değildir.

b- Yurt Dışında Noter Tarafından Düzenlenen Vekaletname

Yabancı ülke noteri tarafından verilen vekaletname için, o ülkedeki apostil kurumundan apostil şerhi alınması gerekir veya ülke Apostil Sözleşmesine taraf değilse, yabancı ülke noteri tarafından kurulan şirketleri temsilen vekâletname düzenlenemez. Yurt dışındaki Türk Konsolosluklarında yabancı hukuk.

Vekaletname için Apostil şerhi alınabilmesi halinde: İlgili kişinin onaylı fotoğrafını da içeren, yabancı noterler tarafından ülke dilinde düzenlenen vekaletnamelerin 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesine göre tasdik edilmesi gerekmektedir. ve tasdik şerhinde, ülkenin dilinde olduğu gibi Fransızcada da “Apostil (Convention de La Haye du Octobre 1961)” ibaresi yer almalıdır.

Ayrıca o yerdeki Türk Konsolosluğunun tasdiki gerekmemektedir. Vekaletnamenin Türkçe olmaması halinde, Türkiye’deki yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmesi ve Türk noter tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir.

Vekaletnamenin Apostil tasdiki yapılamaması halinde, diğer bir ifadeyle, 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesine taraf olmayan yabancı ülke noterleri tarafından ülke dilinde düzenlenen vekaletnamedeki noterin imzası da dahil olmak üzere ülke dilinde İlgili kişinin onaylı fotoğrafı, noter imzasının bağlı olduğu makam tarafından tasdik edilmeli ve bu makamın imzası ve mührü de o yerdeki Türk Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir.

4- YABANCI DİLDE DÜZENLENMİŞ VEKALETNAMENİN TERCÜMESİ

Yurt dışında düzenlenen vekaletnamenin yabancı dilde olması durumunda Türkçeye çevrilmesi gerekmektedir, aksi takdirde Türkiye’de kullanılamaz. Bu amaçla vekaletnamenin ya yurt dışındaki Türk konsolosluğuna bağlı yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi ve tercümenin konsolosluk tarafından onaylanması ya da Türkiye’deki yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi ve tercümenin Türk noter tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir.

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Share the Post:

Related Posts