Mulkiyet

ŞİRKET OLARAK GAYRİMENKUL EDİNİMİ

Taşınmaz Alımı Şirketler

Yabancı Şirketler

Yabancı Ülkelerde Kendi Ülke Kanunlarına Göre Kurulmuş Şirketler

Yabancı Sermayeli Şirketle

Türkiye’de Kurulmuş Yabancı Sermayeli Şirketler

Şirketteki yabancı yatırımcı payının en az %50 (yabancı şahıs veya yabancı şirketin hissedar olduğu) veya yabancı yatırımcıların yönetim hakkını haiz kişilerin çoğunluğunu atayabilme veya görevden alabilme yetkisine sahip bulunduğu Türkiye’de kurulu tüzel kişiliğe sahip şirketlerdir.

Türk Şirketi Gibi Kabul Edilen Yabancı Sermayeli Şirketler

Şirketteki yabancı yatırımcı payının (yabancı şahıs veya yabancı şirketin hissedar olduğu) %50’den az olduğu veya yabancı yatırımcıların yönetim hakkını haiz kişilerin çoğunluğunu atayabilme ve görevden alabilme yetkisine sahip bulunmadığı Türkiye’de kurulu tüzel kişiliğe sahip şirketlerdir.

Türkiye’de kurulmuş yabancı sermayeli şirketler ile yabancı Ülkelerde kendi kanunlarına göre kurulmuş şirketler gayrimenkul alırken farklı koşullara tabidir. Bu koşullar aşağıda açıklanmıştır.

Yabancı Ülkelerde Kendi Kanunlarına Göre Kurulmuş Şirketler

TANIM: Bunlar şirketteki hissedarların yabancı gerçek kişi veya yabancı şirketlerin en az %50’sinin şirkete hissedar olduğu veya Türk şirketinde hissedar olan yabancı gerçek kişi veya yabancı şirketlerin yönetim hakkına haiz kişilerin çoğunluğunu atayabilme ve/veya görevden alma yetkisine sahip olan şirketlerdir.

Bu şirketler öncelikli olarak taşınmaz satın alabilmeleri taşınmazın bulunduğu yerdeki valilikten izin almak zorundadırlar.

Tapuya Başvurudan Önce (Valilik İzni Prosedürü)

Türkiye’de taşınmaz mülkiyeti edinmek isteyen şirketler, başvurularını taşınmazın bulunduğu yerdeki Valiliğe ( İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne) yaparlar. Başvuru belgeleri iki nüsha olarak hazırlanır ve valiliğe verilir.

Valiliğe Başvuru İçin Gereken Belgeler:

Başvuru dilekçesi

Taşınmaza ilişkin tapu kayıt bilgileri ve koordinatlı çap örneğ

Taşınmazın mülkiyetinin veya taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak tesisinin, şirketin ana sözleşmesinde belirtilen faaliyet konularını yürütmek üzere talep edildiğine ve taşınmazın bu amaçla kullanılacağına ilişkin taahhütname ile taahhütnameyi imzalayan şirket yetkilisine ait imza sirküleri

Şirketin taşınmaz tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi

Şirket hisselerinin borsada işlem görmemesi halinde yabancı ortakların isimlerini veya unvanlarını tabiiyetlerini ve ortaklık oranlarını içeren şirket merkezinin kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden son bir ay içinde alınan mevcut durumu gösteren belge

Şirket hisselerinin borsada işlem görmesi halinde borsada işlem gören hisselerden şirket sermayesinin %10’una veya daha fazlasına sahip yabancı yatırımcılar ile borsada işlem görmeyen hisselere sahip olan yabancı yatırımcıların isimlerini veya unvanlarını tabiiyetlerini ve ortaklık oranlarını içeren Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’den alınan mevcut durumu gösteren belge

Yabancı yatırımcıların ortaklık oranının %50’nin altında olmakla birlikte yöneticilerin çoğunluğunu atayabilme veya görevden alınabilme yetkisine sahip olduğu şirketlerde şirket merkezinin kayıtlı bulunduğu ticaret sicil müdürlüğünden onaylı ana sözleşme örneği

Valiliğe Başvuru İşleminden Sonra

Valilik tarafından başvuru sonuçlarının olumlu karşılanması halinde şirket yetkilisi ile tapu sicil müdürlüklerine yazılı bilgi verilir.

Valilik Onayından Sonra Tapuda Yapılacak İşlemler

Şirket valilik izninde sonra altı ay içinde başvuruyu yapıp tapusunu almak zorundadır. Bu sürenin aşılması halinde, taşınmaz edinimi başvurusu yeniden yapılması gerekir.

Türkiye’de Kurulan ve Yabancıların Yetkili Olduğu Şirketlerin Tapuda İşlem Yapması

Bina, işyeri, konut tapuda satın alabilirler.

İmarlı arsayı da tapuda herhangi bir izin ve taahhüt olmaksızın satın alabilirler.

İmarlı Arsa satın alınırken tapu kütüğüne “geliştireceği projeyi iki yıl içinde ilgili bakanlığın onayına sunma zorunluluğu vardır.” Şeklinde tapu kütüğünün beyanlar hanesine belirtme yapılması zorunludur.

Taşınmaz tapuda satın alındıktan sonra : Satın aldıkları imarlı taşınmazda geliştireceği projeyi (Taşınmaz üzerinde proje geliştirmesi) iki yıl içinde ilgili Bakanlığın onayına sunmak zorundadır.

Projenin Belirtilmesi : Yapılan projenin başlangıç ve bitiş tarihi ile birlikte İlgili Bakanlığı’nın onayına sunulur. Projenin başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilerek projenin onaylandığına dair yazı bakanlık tarafından tapuya gönderilir.

Proje belirtilen sürede tamamlanılır ve İlgili Bakanlığa bildirilir.

Tarım Arazileri

Tarım arazisi edinim başvuruların : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilgili birimine gönderilmek üzere taşınmazın hangi amaçla alınacağına dair taahhütname alınması.

Tapuya verilen taahhüt ve taşınmaz bilgilerinin Tapu Müdürlüğü tarafından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na gönderilmesi.

Satış sırasında taşınmazın tapu kütüğüne “geliştireceği projeyi iki yıl içinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı onayına sunma zorunluluğu vardır.” Şeklinde tapu kütüğünün beyanlar hanesine belirtme yapılması zorunludur

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yazısının olumlu gelmesi halinde taşınmazın satışının yapılması.

Projenin Belirtilmesi : Yapılan projenin başlangıç ve bitiş tarihi ile birlikte Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın onayına sunulur. Projenin başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilerek projenin onaylandığına dair yazı bakanlık tarafından tapuya gönderilir.

Proje belirtilen sürede tamamlanılır ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bildirilir.

 Tapu İşlemleri

Yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin tapu ve kadastro işlemlerinde bağlı bulundukları ülkelerin yetkili makamları tarafından verilmiş bu şirketlerin usulüne uygun olarak kurulmuş ve faaliyette bulunduğunu ve ilgili tapu işlemlerini yapmaya ehil olduğunu gösteren belgenin 5 Ekim 1961 tarihli yabancı resmi belgelerin tasdiki mecburiyetinin kaldırılmasına ilişkin La Haye sözleşmesine uygun olarak apostille şerhi içerir ve onaylı tercümesi, apostille şerhi bulunmaması halinde o ülkedeki konsolosluğun tasdikini içerir aynı belgeler

İlgili Bakanlık’tan alınan izin belgesi ile taşınmazın bulunduğu Tapu Sicil Müdürlüğü’ne başvuru yapılır. ( ilgili Kurum Sit, Tarımsal Alan vs. dahil olmak üzere tüm izinleri almaktadır.)

Taşınmazın Tapu Senedi Belgesi veya köy/mahalle, ada, parsel, bina, bağımsız bölüm bilgisi

Şirket Yetki belgesi ve yetkilinin kimlik ve pasaport örneği.

İlgili Belediyeden Taşınmazın ‘Emlak Rayiç Değer Belgesi’nin alınması

Binalar için (bina vasıflı taşınmazlarda) zorunlu deprem sigortası poliçesi

Yurtdışında düzenlenen APOSTİL onaylı vekaletname ile işlem yapılması halinde, NOTER ONAYLI tercümesi ve bu vekaletin dayanağı olan yurtdışı vekalet mutlaka noterce eklenmelidir.

Tapu harcı ödenir. Alıcı ve Satıcı’dan ayrı ayrı, satış bedelinin %2’si tapu harcı alınır.

İşlem ücreti ödenir. Şehirlere, yıllara göre değişir.

Türkçe bilmeyen taraf varsa yeminli tercüman getirilir.

Tapu senedinin yeni malike ( alıcı şirketin temsilcisine) verilmesi.

Yazının cevabı tapu sicil müdürlüğüne geldikten ve harçlar da yatırıldıktan sonra satış sözleşmesi ( resmi senet) düzenlenir. Alıcı ve satıcı bu resmi senedi görevli memurun önünde imzalar ve bu imzalar bittikten sonra işlem numarası alınarak taşınmazın yeni malik adına tescili sağlanır.

Türk Şirketi Gibi Kabul Edilen Türkiye’de Kurulmuş Yabancı Sermayeli Şirketler

Şirketteki yabancı yatırımcı payının (yabancı veya yabancı şirketin hissedar olduğu) yüzde elliden az olduğu veya yabancı yatırımcıların yönetim hakkını haiz kişilerin çoğunluğunu atayabilme veya görevden alabilme yetkisine sahip bulunmadığı Türkiye’de kurulu tüzel kişiliğe sahip şirketlerdir. Yani Türkiye’de kurulmuş şirketin hissedarların çoğunluğu Türk veya Türk şirketi olmalı veya şirketteki Türk veya Türk şirketinin yönetim hakkını haiz kişilerin çoğunluğunu atayabilme veya görevden alabilme yetkisine sahip olmalıdır.

Bu koşulları sahip şirketler aynı Türk şirketi gibi Tapu Sicil Müdürlüklerine başvuru yaparak taşınmaz satın alabilirler.

Share the Post:

Related Posts