Gelişmiş Arama

$ 0 için $ 35,000,000

Bulunanlar 0 sonuçlar. Sonuçları görüntüle
Arama sonuçlarınız

Şirketler İçin Taşınmaz Alımı

Yabancı Şirketler

Yabancı Ülkelerde Kendi Ülke Kanunlarına Göre Kurulmuş Şirketler

Yabancı Sermayeli Şirketler

Türkiye’de Kurulmuş Yabancı Sermayeli Şirketler

Şirketteki yabancı yatırımcı payının en az %50 (yabancı şahıs veya yabancı şirketin hissedar olduğu)
veya yabancı yatırımcıların yönetim hakkını haiz kişilerin çoğunluğunu atayabilme veya görevden
alabilme yetkisine sahip bulunduğu Türkiye’de kurulu tüzel kişiliğe sahip şirketlerdir.

Türk Şirketi Gibi Kabul Edilen Yabancı Sermayeli Şirketler

Şirketteki yabancı yatırımcı payının (yabancı şahıs veya yabancı şirketin hissedar olduğu) %50’den az
olduğu veya yabancı yatırımcıların yönetim hakkını haiz kişilerin çoğunluğunu atayabilme ve görevden
alabilme yetkisine sahip bulunmadığı Türkiye’de kurulu tüzel kişiliğe sahip şirketlerdir.
Türkiye’de kurulmuş yabancı sermayeli şirketler ile yabancı Ülkelerde kendi kanunlarına göre
kurulmuş şirketler gayrimenkul alırken farklı koşullara tabidir. Bu koşullar aşağıda açıklanmıştır.

Yabancı Ülkelerde Kendi Kanunlarına Göre Kurulmuş Şirketler

TANIM: Bunlar şirketteki hissedarların yabancı gerçek kişi veya yabancı şirketlerin en az %50’sinin
şirkete hissedar olduğu veya Türk şirketinde hissedar olan yabancı gerçek kişi veya yabancı şirketlerin
yönetim hakkına haiz kişilerin çoğunluğunu atayabilme ve/veya görevden alma yetkisine sahip olan
şirketlerdir.

Bu şirketler öncelikli olarak taşınmaz satın alabilmeleri taşınmazın bulunduğu yerdeki valilikten izin
almak zorundadırlar.

Tapuya Başvurudan Önce (Valilik İzni Prosedürü)

Türkiye’de taşınmaz mülkiyeti edinmek isteyen şirketler, başvurularını taşınmazın bulunduğu yerdeki
Valiliğe ( İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne) yaparlar. Başvuru belgeleri iki nüsha olarak
hazırlanır ve valiliğe verilir.

Valiliğe Başvuru İçin Gereken Belgeler:

Başvuru dilekçesi (Ek 1)

Taşınmaza ilişkin tapu kayıt bilgileri ve koordinatlı çap örneği

Taşınmazın mülkiyetinin veya taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak tesisinin, şirketin ana sözleşmesinde
belirtilen faaliyet konularını yürütmek üzere talep edildiğine ve taşınmazın bu amaçla kullanılacağına
ilişkin taahhütname (Ek 2) ile taahhütnameyi imzalayan şirket yetkilisine ait imza sirküleri

Şirketin taşınmaz tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi

Şirket hisselerinin borsada işlem görmemesi halinde yabancı ortakların isimlerini veya unvanlarını
tabiiyetlerini ve ortaklık oranlarını içeren şirket merkezinin kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil
Müdürlüğü’nden son bir ay içinde alınan mevcut durumu gösteren belge

Şirket hisselerinin borsada işlem görmesi halinde borsada işlem gören hisselerden şirket sermayesinin
%10’una veya daha fazlasına sahip yabancı yatırımcılar ile borsada işlem görmeyen hisselere sahip
olan yabancı yatırımcıların isimlerini veya unvanlarını tabiiyetlerini ve ortaklık oranlarını içeren
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’den alınan mevcut durumu gösteren belge

Yabancı yatırımcıların ortaklık oranının %50’nin altında olmakla birlikte yöneticilerin çoğunluğunu
atayabilme veya görevden alınabilme yetkisine sahip olduğu şirketlerde şirket merkezinin kayıtlı
bulunduğu ticaret sicil müdürlüğünden onaylı ana sözleşme örneği

Valiliğe Başvuru İşleminden Sonra

Valilik tarafından başvuru sonuçlarının olumlu karşılanması halinde şirket yetkilisi ile tapu sicil
müdürlüklerine yazılı bilgi verilir.

Valilik Onayından Sonra Tapuda Yapılacak İşlemler

Şirket valilik izninde sonra altı ay içinde başvuruyu yapıp tapusunu almak zorundadır. Bu sürenin
aşılması halinde, taşınmaz edinimi başvurusu yeniden yapılması gerekir.

Türkiye’de Kurulan ve Yabancıların Yetkili Olduğu Şirketlerin Tapuda İşlem Yapması

Bina, işyeri, konut tapuda satın alabilirler.

İmarlı arsayı da tapuda herhangi bir izin ve taahhüt olmaksızın satın alabilirler.

İmarlı Arsa satın alınırken tapu kütüğüne “geliştireceği projeyi iki yıl içinde ilgili bakanlığın onayına
sunma zorunluluğu vardır.” Şeklinde tapu kütüğünün beyanlar hanesine belirtme yapılması
zorunludur.

Taşınmaz tapuda satın alındıktan sonra : Satın aldıkları imarlı taşınmazda geliştireceği projeyi
(Taşınmaz üzerinde proje geliştirmesi) iki yıl içinde ilgili Bakanlığın onayına sunmak zorundadır.

Projenin Belirtilmesi : Yapılan projenin başlangıç ve bitiş tarihi ile birlikte İlgili Bakanlığı’nın onayına
sunulur. Projenin başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilerek projenin onaylandığına dair yazı bakanlık
tarafından tapuya gönderilir.

Proje belirtilen sürede tamamlanılır ve İlgili Bakanlığa bildirilir.

Tarım Arazileri

Tarım arazisi edinim başvuruların : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilgili birimine gönderilmek
üzere taşınmazın hangi amaçla alınacağına dair taahhütname alınması. (Ek 3)

Tapuya verilen taahhüt ve taşınmaz bilgilerinin Tapu Müdürlüğü tarafından Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’na gönderilmesi.

Satış sırasında taşınmazın tapu kütüğüne “geliştireceği projeyi iki yıl içinde Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı onayına sunma zorunluluğu vardır.” Şeklinde tapu kütüğünün beyanlar hanesine belirtme
yapılması zorunludur

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yazısının olumlu gelmesi halinde taşınmazın satışının
yapılması.

Projenin Belirtilmesi : Yapılan projenin başlangıç ve bitiş tarihi ile birlikte Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’nın onayına sunulur. Projenin başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilerek projenin onaylandığına
dair yazı bakanlık tarafından tapuya gönderilir.

Proje belirtilen sürede tamamlanılır ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bildirilir.

Tapu İşlemleri

Yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin
tapu ve kadastro işlemlerinde bağlı bulundukları ülkelerin yetkili makamları tarafından verilmiş bu
şirketlerin usulüne uygun olarak kurulmuş ve faaliyette bulunduğunu ve ilgili tapu işlemlerini
yapmaya ehil olduğunu gösteren belgenin 5 Ekim 1961 tarihli yabancı resmi belgelerin tasdiki
mecburiyetinin kaldırılmasına ilişkin La Haye sözleşmesine uygun olarak apostille şerhi içerir ve onaylı
tercümesi, apostille şerhi bulunmaması halinde o ülkedeki konsolosluğun tasdikini içerir aynı belgeler

İlgili Bakanlık’tan alınan izin belgesi ile taşınmazın bulunduğu Tapu Sicil Müdürlüğü’ne başvuru yapılır.
( ilgili Kurum Sit, Tarımsal Alan vs. dahil olmak üzere tüm izinleri almaktadır.)

Taşınmazın Tapu Senedi Belgesi veya köy/mahalle, ada, parsel, bina, bağımsız bölüm bilgisi

Şirket Yetki belgesi ve yetkilinin kimlik ve pasaport örneği.

İlgili Belediyeden Taşınmazın ‘emlak Rayiç Değer Belgesi’nin alınması

Binalar için (bina vasıflı taşınmazlarda) zorunlu deprem sigortası poliçesi

Yurtdışında düzenlenen APOSTİL onaylı vekaletname ile işlem yapılması halinde, NOTER ONAYLI
tercümesi ve bu vekaletin dayanağı olan yurtdışı vekalet mutlaka noterce eklenmelidir.

Tapu harcı ödenir. Alıcı ve Satıcı’dan ayrı ayrı, satış bedelinin %2’si tapu harcı alınır.

İşlem ücreti ödenir. Şehirlere, yıllara göre değişir.

Türkçe bilmeyen taraf varsa yeminli tercüman getirilir.

Tapu senedinin yeni malike ( alıcı şirketin temsilcisine) verilmesi.

Yazının cevabı tapu sicil müdürlüğüne geldikten ve harçlar da yatırıldıktan sonra satış sözleşmesi (
resmi senet) düzenlenir. Alıcı ve satıcı bu resmi senedi görevli memurun önünde imzalar ve bu
imzalar bittikten sonra işlem numarası alınarak taşınmazın yeni malik adına tescili sağlanır.

Türk Şirketi Gibi Kabul Edilen Türkiye’de Kurulmuş Yabancı Sermayeli Şirketler

Şirketteki yabancı yatırımcı payının (yabancı veya yabancı şirketin hissedar olduğu) yüzde elliden az
olduğu veya yabancı yatırımcıların yönetim hakkını haiz kişilerin çoğunluğunu atayabilme veya
görevden alabilme yetkisine sahip bulunmadığı Türkiye’de kurulu tüzel kişiliğe sahip şirketlerdir. Yani
Türkiye’de kurulmuş şirketin hissedarların çoğunluğu Türk veya Türk şirketi olmalı veya şirketteki Türk
veya Türk şirketinin yönetim hakkını haiz kişilerin çoğunluğunu atayabilme veya görevden alabilme
yetkisine sahip olmalıdır.

Bu koşulları sahip şirketler aynı Türk şirketi gibi Tapu Sicil Müdürlüklerine başvuru yaparak taşınmaz
satın alabilirler.

İlanları Karşılaştır