Arama sonuçlarınız

Türkiye’de Mülkiyet Sistemi

Türkiye’de taşınmazın mülkiyeti ancak tapu siciline tescil edilmesi sonucunda kazanılır. Bunu için tapu
müdürlüklerinde alıcı ve satıcının taşınmazın gerçek alım bedelini gösteren resmi senedi karşılıklı
imzaladıktan sonra tapuda alıcı kişi adına tescil edilir.

Tapu sicili, devletin sorumluluğu altında, tescil ve açıklık ilkelerine göre korunmaktadır. Tapu sicilinde
taşınmazlar ile üzerindeki hakların durumları bulunmaktadır.

Mülkiyet Edinirken Yabancılar ile İlgili Kısıtlamalar

Yabancı uyruklu bir gerçek kişi, en fazla 30. 000 m2 taşınmaz satın alabilir ve sınırlı ayni hak edinebilir.

Yabancı uyruklu gerçek kişiler, taşınmazı aldıkları ilçe yüz ölçümünün %10’una kadar taşınmaz ve
sınırlı ayni hak edinebilir. Bu konu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından tarafından kontrol
edilir.

Yabancı uyruklu kişilerin ediniminde bu miktar tapu sicil müdürlüğünce sorgulanarak işlem
yapılacaktır.

Taşınmaz Mülkiyeti Dışında Alınabilecek Haklar

A-İrtifak Hakları

Kişiye Bağlı

İntifa hakkı

Taşınmaz üzerinde kişiye bağlı olarak kullanma ve yararlanma hakkı verir. Tasarruf etme (taşınmazı
satma) yetkisi yoktur. Taşınmazlarda tapu kütüğüne tescil ile kurulur.

Oturma Hakkı

Belli bir kişiye belli bir binada veya onun bir bölümünde konut olarak oturma yetkisi veren hak.
Taşınmazlarda tapu kütüğüne tescil ile kurulur

Araziye Bağlı

Kaynak

Geçit

Kaynak Hakkı

Kişi ve Araziye Bağlı

Üst(İnşaat) Hakkı

Belirli bir kişiye başkasına ait bir arazide inşaat yapmak hakkı verir. En az 30 yıl süreli olarak tapu
kütüğüne ayrı bir sayfaya kaydedilir.

B-Taşınmaz Yükü

C-Rehin Hakları

İlanları Karşılaştır