Gelişmiş Arama

$ 0 için $ 35,000,000

Bulunanlar 0 sonuçlar. Sonuçları görüntüle
Arama sonuçlarınız

Vekaletname Nasıl Alınır

1- SALES AUTHORIZED BY REPRESENTATIVE

Türkiye’de gayrimenkul alım satımı da dahil olmak üzere her türlü işlem, tarafların bizzat tapu müdürlüğüne gelerek işlem yapmasına gerek kalmaksızın vekaletname ile yetkilendirilen kişiler tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

Taraflarca verilen vekâletname karşılıklı güvene dayanan ve şekil şartlarına bağlı bir sözleşme olduğundan, yapılacak işlemin niteliği açıkça belirlenmeli, tereddüt ve şüpheye yer bırakmamalıdır.

Tapu Sicil Müdürlüğü taraflarca verilen vekaletnamenin geçerli olup olmadığını, usulüne uygunluğunu ve azil durumunun bulunup bulunmadığını tek tek kontrol ettiğinden Türkiye’de vekaleten işlemler güvenli bir şekilde yürütülmektedir.

2- VEKALETNAME İLE YETKİLENDİRME

Taşınmazlarla ilgili tüm işlemler için vekâletnamelerin düzenleme şeklinde olması gerekmektedir.

Vekâlet verenin ve vekilin kimlik bilgileri (vekil avukat ise avukatlık bilgileri) veya pasaport bilgileri.

Vekaletnamenin sınırları ve vekaletin verildiği yer yazılmalıdır.

Pafta – Ada ve parsel numarası veya bağımsız bölüm numarası gibi bilgilerin yer alması önemli bir unsurdur.

Örneğin tüm ilçeyi, vekil o ilçedeki tüm taşınmazları satabilir.

Talebe konu işlem için yetki açıkça belirtilmelidir.

Satış veya alım için yetki verilecek taşınmazın il/ilçe/ada/parsel/bağımsız bölge numarası verilmelidir.

Bu bilgilerin verilmesi halinde verilen vekâletname sadece o taşınmazı kapsar. Daha genel bir yetki isteniyorsa Türkiye sınırları içinde veya il/ilçe dahilinde genel vekaletname verilir.

Vekâletnamede yer bilgisi verildikten sonra “maliki bulunduğum/adıma kayıtlı gayrimenkulleri dilediğim bedel ve şartlarla satmaya” veya “dilediğim bedel ve şartlarla satın almaya” ibareleri eklenmelidir.

Vekâletnamede aksi öngörülmedikçe satış yetkisi tescil ve satın almayı da kapsar.

3- VEKALETNAMEYİ DÜZENLEYECEK KURUMLAR

Türkiye’de vekaletname düzenlemeye yetkili kurum noterlerdir. Yurtdışında Türk Büyükelçilikleri ve Konsoloslukları vekaletname düzenleyebilir

Yurtdışındaki kişiler kendi ülkelerindeki noterlik görevi yapan yetkili makamlar nezdinde vekâletname verebilirler.

Türkiye’den ve yurt dışından alınabilecek vekaletnamelerle ilgili prosedür

a- Türkiye Noterliğince düzenlenmiş vekâletname veya Türk Konsolosluklarınca düzenlenmiş vekâletname

Yabancı özel kişiler de yurtdışındaki Türk Konsolosluklarında veya Türkiye’deki noterlerde vekaletname düzenletebilirler.

Vekaletnamenin dili Türkçedir. Türkçe bilmeyenlerin yanlarında tercüman bulundurmaları gerekmektedir. Vekaletname düzenlenmesi sırasında tüm noter işlemlerinde olduğu gibi kişinin kimliğini (yabancı uyruklu ise kimlik belgesini, varsa mavi kartını) ibraz etmesi gerekmektedir.

Her iki kurumda da 2 adet fotoğraf, pasaport veya TC kimlik belgesinin aslı ile yapılacak işlemler tek tek belirtilerek vekâletname düzenlenir.

Vekilin Türk veya yabancı olması fark etmez.

b- Yurt Dışında Noter Tarafından Düzenlenen Vekâletname

Yabancı ülke noteri tarafından düzenlenen vekaletnameler için o ülkedeki apostil makamından apostil şerhi alınması gerekir veya ülke Apostil Sözleşmesine taraf değilse yurt dışındaki Türk Konsolosluklarında yabancı hukuka göre kurulmuş şirketleri temsilen vekaletname düzenlenemez.

Vekâletname için Apostil şerhi alınabiliyorsa: Yabancı noterler tarafından ülke dilinde düzenlenen ve ilgilinin onaylı fotoğrafını içeren vekaletnamelerin 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesine göre tasdik edilmesi ve tasdik şerhinin ülke dilinin yanı sıra Fransızca olarak da “Apostille (Convention de La Haye du Octobre 1961)” ibaresini taşıması gerekmektedir.

Ayrıca, o yerdeki Türk Konsolosluğunun tasdiki gerekli değildir. Vekaletname Türkçe değilse, Türkiye’de yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye çevrilmeli ve Türk noter tarafından onaylanmalıdır.

Vekâletname Apostillenemiyorsa, diğer bir deyişle 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesine taraf olmayan yabancı ülke noterlerince o ülke dilinde düzenlenmiş vekâletnamelerdeki noter imzasının, ilgilinin onaylı fotoğrafını da içerecek şekilde, noter imzasının bağlı olduğu makam tarafından tasdik edilmesi ve bu makamın imza ve mührünün o yerdeki Türk Konsolosluğunca tasdik edilmesi gerekmektedir.

4- YABANCI DİLDE DÜZENLENMİŞ BİR VEKALETNAMENİN TERCÜMESİ

Yurt dışında düzenlenen vekâletname yabancı dilde ise Türkçe’ye çevrilmesi gerekir, aksi takdirde Türkiye’de kullanılamaz. Bunun için vekaletnamenin ya yurtdışındaki Türk konsolosluğuna bağlı yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi ve tercümenin konsolosluk tarafından onaylanması ya da Türkiye’de yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi ve tercümenin Türk noter tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir.

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlanları Karşılaştır