جستجوی پیشرفته

$ 0 تا $ 35,000,000

ما پیدا کردیم 0 نتایج مشاهده نتایج

موارد لیست شده درویلاها

سرمایه گذاری
پیشنهاد داغ
فعال
6 تخت
4 حمام ها
800.00 m2
سرمایه گذاری
پیشنهاد جدید
فعال
2 اتاق ها
5 تخت
6 حمام ها
10,700.00 m2
Tolga Yücel
سرمایه گذاری
پیشنهاد جدید
فعال
2 اتاق ها
5 تخت
6 حمام ها
510.00 m2
Tolga Yücel
سرمایه گذاری
پیشنهاد جدید
فعال
2 اتاق ها
5 تخت
6 حمام ها
510.00 m2
سرمایه گذاری
پیشنهاد داغ
فعال
4 تخت
4 حمام ها
750.00 m2
سرمایه گذاری
پیشنهاد داغ
فعال
5 تخت
4 حمام ها
750.00 m2
سرمایه گذاری
پیشنهاد داغ
فعال
7 تخت
5 حمام ها
920.00 m2

Compare Listings